Etusivu » Verkkokauppa » Maksuehdot

Maksuehdot

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

 

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

 

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

 

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

 

1. Rekisterinpitäjä

Reikälevy Oy, Yrittäjäntie 22, 62375 Ylihärmä

 

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Marko Mäki-haapoja, marko.makihaapoja@reikalevy.fi tai p. 010 425 8000

 

 

3. Rekisterin nimi

Reikalevy.fi asiakasreskisteri.
 

 

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin.
 

 

 

5. Rekisterin sisältämät tiedot

• Nimi
• Osoite
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Tilaustiedot
• Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot
 

 

 

6. Rekisterin suojauksen periaate


Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YLEISET MYYNTIEHDOT
 

1. SOVELTAMISALA
Näitä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Reikälevy Oy:n (y-tunnus 2122061-9, Yrittäjäntie 22, 62375 Ylihärmä, jäljempänä ”Reikälevy”) tekemiin toimituksiin (jäljempänä ”toimitus”) asiakkaille, ellei toisin ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu. Osapuolten välisiin kauppasopimuksiin, tarjouksiin ja tilausvahvistuksiin (”sopimus”) ei voida liittää tai soveltaa muita yleisiä ehtoja. Kaikki sopimusta koskevat muutokset tulee tehdä kirjallisesti ja kummankin sopijapuolen tulee ne allekirjoittaa.
2. KAUPPAHINTA JA HINNAN SUORITTAMINEN
Tuotteen hinta on Reikälevyn kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen ellei osapuolten kirjallisen sopimuksessa muuta sovita. Hinnat eivät sisällä arvonli-säveroa. Reikälevyn tarjouksissaan ilmoittamat hinnat ovat voimassa tarjouksen mukaan tai ellei mitään ole ilmoitettu, yksi (1) kuukautta tarjouksen päiväyksestä.
Asiakas maksaa kauppahinnan laskua vastaan. Maksuaika määritellään laskussa. Mikäli asiakas ei suorita kauppahintaa maksuehdon mukaisesti, Reikälevy on oikeutettu perimään viivästyskorkoa kulloinkin Suomessa voimassa olevan korkolain mukaan.
3. TOIMITTAMINEN
Reikälevy toimittaa sopimuksenmukaiset tuotteet toimitusehdolla FCA Ylihärmä, Reikälevyn tilat (Incoterms 2010), ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.
4. OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN
Reikälevy pidättää tuotteiden omistusoikeuden kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.
5. VAARANVASTUUN SIIRTYMINEN
Vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun tuotteet on toimitettu toimitusehdon mukaan asiakkaan nimeämälle tavarankuljettajalle.
6. VIIVÄSTYSSEURAAMUKSET
Reikälevyn viivästyessä sovitusta toimitusajasta yli neljätoista (14) päivää asiakkaas-ta johtumattomasta syystä ja asiakkaalle on aiheutunut viivästyksestä välitöntä vahinkoa ja hän on siitä reklamoinut asianmukaisesti, maksaa Reikälevy asiakkaalle viivästyssakkoa, joka on kultakin täydeltä viivästys viikolta laskettuna puoli prosenttia (0,5 %) sen toimituksen osan, joka on viivästynyt, arvonlisäverottomas-ta hinnasta. Reikälevy suorittaa viivästyssakko kuitenkin enintään viideltä viikolta. Tämä viivästyssakko on asiakkaan kertakaikkinen korvaus viivästyksestä mahdolli-sesti aiheutuneista vahingoista.
7. REKLAMAATIOT
Asiakkaan on tarkastettava tuote viipymättä toimituksen jälkeen. Virheistä ja viivästyksistä on ilmoitettava kirjallisesti viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluessa toimituksesta tai mikäli virhe ei ollut tuolloin havaittavissa, kahdeksan (8) päivän kuluessa siitä, kun virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.
8. REIKÄLEVYN VELVOLLISUUDET JA VASTUU
Reikälevy sitoutuu siihen, että tuotteet vastaavat toimitushetkellä Reikälevyn normaalissa liiketoiminnassaan käyttämiä tuotekuvauksia, elleivät Reikälevy ja asiakas ole erikseen kirjallisesti toisin sopineet. Reikälevy vastaa tuotteiden virheet-tömyydestä materiaalin, suunnittelun ja työn osalta.
Reikälevy antaa tuotteille kahdentoista (12) kuukauden takuun. Takuu ei koske kuluvia osia. Takuuseen voi vedota vain, jos tuotteen huoltoon tai korjaukseen on käytetty Reikälevyn omia tai hyväksymiä osia ja tarvikkeita ja sitä on käytetty ohjeiden mukaan Reikälevyn tarkoittamaan tarkoitukseen.

 

Takuu alkaa, siitä kun Reikälevy on toimittanut tuotteen asiakaan nimeämälle tavarankuljettajalle. Takuuaikana Reikälevyllä on oikeus valintansa mukaan korjata tuotteessa takuuaikana ilmenevät virheet tai korvata tuote uudella. Korvatulle tai korjatulle tuotteelle tai osalle takuu on voimassa alkuperäisen tuotteen tai osan takuun loppuun asti. Korvaamis- tai korjausvelvollisuus on kertakaikkinen seuraus tuotteen mahdollisesta virheestä.
Asiakkaan katsotaan luopuneen oikeudestaan vedota tuotteen virheeseen, mikäli asiakas ei ole reklamoinut tai esittänyt vaatimuksia kohdan 7 (reklamaatiot) mukaisesti.
9. VASTUUNRAJOITUS
Reikälevy ei vastaa missään olosuhteissa tämän sopimuksen perusteella aiheutuvis-ta epäsuorista tai välillisistä vahingoista kuten tulojen tai myynnin menetyksestä, tuotannon keskeytymisestä, liikearvon vähenemisestä tai menetyksestä.
Lukuun ottamatta tuotevastuulain mukaista vastuuta tuotteen aiheuttamista vahingoista, Reikälevy ei vastaa mistään viallisen tuotteen kolmannelle aiheutta-mista vahingoista.
10. ALIHANKKIJAT
Reikälevy varaa oikeuden käyttää toimituksissaan ja tuotteidensa valmistuksessa alihankkijoita. Reikälevy vastaa alihankkijoiden toimista kuin omistaan.
11. SALASSAPITOVELVOLLISUUS
Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaikki toiselta osapuolelta toimituksen yhteydessä ja siihen liittyen tietoonsa saamansa luottamukselliset tiedot ja liikesa-laisuudet sekä käyttämään luottamuksellisia tietoja ja liikesalaisuuksia ainoastaan sitä tarkoitusta varten, jota ne on luovutettu.
12. YLIVOIMAINEN ESTE
Reikälevyllä on oikeus saada pidennys sopimuksen edellyttämien velvollisuuksien-sa täyttämisaikaan ja laajuuteen, jos velvollisuuden täyttämisen estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva ylivoimainen este, kuten laillinen tai laiton lakko, työsulku, tulipalo, luonnonmul-listus tai viranomaismääräys, niin kauan ja siinä laajuudessa kuin tällainen ylivoi-mainen este edellyttää. Ylivoimaisesta esteestä ja sen arvioidusta kestosta on ilmoitettava toiselle osapuolelle niin pian kuin mahdollista.
Myös Reikälevyn alihankkijan ylivoimainen este, joka estää toimituksen täyttämi-sen, vapauttaa Reikälevyn vastuusta esteen keston ajaksi.
13. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
Asiakas ei voi siirtää osapuolten välistä sopimusta tai sen sisältämiä velvoitteita tai oikeuksia kolmannelle.
14. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN
Osapuolten väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakeja pois lukien yleisso-pimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (Wien 11.4.1980) sekä lainvalintasäännöt. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa.